Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Val av styrelse (punkt 10 på dagordningen)
Valberedningen föreslår nyval av Lennart Tranback samt nyval av Ingmarie Thunvik till ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår Bo T:son Nyström för omval. Valberedningen föreslår att entlediga Björn Fjellsäter och Peter Olofsson från sina styrelseroller. 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman för THiS Less-is-more Group AB beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13,14,15,16 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning enligt bifogat utkast. 

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________________

Stockholm i maj 2024
Styrelsen