RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken den 12 juni 2023,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 14 juni 2023.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@thisgroup.se och i andra hand per post till THiS Less-is-more Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den

verkställande direktören

8. Beslut om antal styrelseledamöter

9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

10. Val av styrelseledamöter

11. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor

12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för THiS Less-is-more Group AB beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.