Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken 2 december 2022, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 den 2 december 2022. Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman kan ske på något av följande sätt:

● Per post: THiS Less-is-more Group AB, Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm, ”THiS extra bolagsstämma”.

● Per e-post: ir@thisgroup.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordning

8. Övriga ärenden

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ett tillägg i bolagsordningens paragraf fem enligt följande lydelse:

”Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Class A shares shall be converted into Class B shares at the request of the holders of such shares. The request for conversion, which shall be in writing and shall specify the number of Class A shares to be converted into Class B shares, shall be made to the Company. The Company shall immediately notify the conversion to the Swedish Companies Registration Office for registration in the Limited Companies Register. The conversion shall be deemed to have come into effect when registration has been completed and entered in the register of shareholders.”

Bakgrunden till införandet av ett omvandlingsförbehåll är för att möjliggöra för aktieägare som har förvärvat aktier innan införandet av olika aktieslag att kunna omvandla sina aktier till det aktieslag som planeras att marknadsnoteras (Serie B). 

Föreslagen ny bolagsordning är bilagd denna kallelse.