THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller extra bolagsstämma fredagen den 2 juni 2023 klockan 09.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken torsdagen den 25 maj 2023, dels […]

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller extra bolagsstämma fredagen den 2 juni 2023 klockan 09.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@thisgroup.se och i andra hand per post till THiS Less-is-more Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om avsättande av nuvarande styrelseledamot tillika styrelseordförande
  8. Val av och arvode till ny styrelseledamot
  9. Fyllnad av vakanser för tidigare valda suppleanter
  10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om avsättande av nuvarande styrelseledamot tillika styrelseordförande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att avsätta den nuvarande styrelseledamoten tillika styrelseordföranden Lucy Dahlgren från och med 2023-06-02.

Punkt 8 – Val av och arvode till ny styrelseledamot

Valberedningen har till uppgift att finna en lämplig kandidat som kommer att presenteras på bolagsstämman. Beslutet förutsätter att valberedningen har föreslagit en lämplig person som ny styrelseledamot i bolaget.

Beslutet innebär också att arvodet för den nyvalda styrelseledamoten fastställs av bolagsstämman.

Styrelseordförande kommer sedermera att väljas in på konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till bolagsstämman.

Punkt 9 – Fyllnad av vakanser för tidigare valda suppleanter

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att fylla de två vakanser som uppstått efter att de tidigare valda suppleanterna har avgått, så att antalet suppleanter minskas från två till noll. Beslutet innebär att bolaget ska arbeta för att avsluta den pågående perioden utan några suppleanter.

Syftet med beslutet är att säkerställa att bolaget följer bolagsordningen, och att undvika eventuella vakanser på suppleantplatserna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.