THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2023 klockan 11.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken onsdagen den 13 december 2023,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 15 december 2023.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@thisgroup.se och i andra hand per post till THiS Less-is-more Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justerare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av och arvode till ny revisor
  7. Beslut om fyllande av vakans i styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Val av och arvode till ny revisor

Styrelsen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, nyvälja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB med huvudansvarig revisor Lars Kylberg. Föreslås att arvode erläggs mot löpande redovisning. Lars-Åke Andreasson och Grant Thornton entledigas därmed från sitt uppdrag.

Punkt 7 – Beslut om fyllande av vakans i styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inte tillsätta en ny ledamot för att fylla den vakans som uppstått efter tidigare styrelsemedlems avhopp. Istället föreslås att bolaget fortsätter den nuvarande mandatperioden med endast fyra styrelseledamöter fram till och med nästa årsstämma. Detta innebär att vakansen inte kommer att fyllas, och styrelsen kommer att verka med färre medlemmar under den gällande perioden.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.