Aktieägarna i THiS Less-is-more Group AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 30 september 2022 klockan 10.00 Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken 23 september 2022, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 fredagen den 23 september 2022. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

● Per post: THiS Less-is-more Group AB, Grev Turegatan 27, 11438 Stockholm, ”THiS Årsstämma”.

● Per e-post: info@thisgroup.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Val av revisor

8. Övriga ärenden.

9. Stämmans avslutande.