För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se.

Val av och arvode till ny revisor
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB till ny revisor. Det noterades att Lars Kylberg kommer vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att revisorsarvode ska erläggas mot löpande redovisning.

Beslut om fyllande av vakans i styrelsen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte fylla den vakans i styrelsen som uppstått efter tidigare styrelseledamots avhopp.