Extra bolagsstämman för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 12 april 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se.

Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränsvärden aktiekapitalet §4

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att gränsvärden för lägsta aktiekapital ska vara 5 000 000 kronor och att det högsta aktiekapitalet ska vara 20 000 000 kronor.

Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränsvärden antalet aktier §5

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att gränsvärden för lägsta antalet aktier ska vara 50 000 000 aktier och att det högsta antalet aktier ska vara 200 000 000 aktier.

Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende tillägg av möjlighet att avhålla bolagsstämma digitalt eller som hybridstämma, ny paragraf i Bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf enligt följande “§X Bolagsstämma  Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.”

Godkännande av Styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den riktade nyemission som styrelsen beslutat om.

Beslut om förnyat bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission mm.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Beslut om antalet ledamöter till nästa ordinarie bolagsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter fram till och med nästkommande årsstämma.