För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring (tillägg) i bolagsordningens femte paragraf. Stämman beslutade om följande tillägg:

”Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Class A shares shall be converted into Class B shares at the request of the holders of such shares. The request for conversion, which shall be in writing and shall specify the number of Class A shares to be converted into Class B shares, shall be made to the Company. The Company shall immediately notify the conversion to the Swedish Companies Registration Office for registration in the Limited Companies Register. The conversion shall be deemed to have come into effect when registration has been completed and entered in the register of shareholders.”