Kallelse till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se.

Beslut om avsättande av nuvarande styrelseledamot tillika styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avsätta Lucy Dahlgren som styrelseledamot tillika styrelseordförande. 

Val av och arvode till ny styrelseledamot
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att utse Bo T:son Nyström till ny styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor per år.

Fyllnad av vakanser för tidigare valda suppleanter
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fylla de två vakanser som uppstått efter att de tidigare valda suppleanterna har avgått. Beslutet innebär att antalet suppleanter minskas från två till noll. 

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att införa en extra punkt på dagordningen avseende emissionsbemyndigande. 

Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter extra bolagsstämman beslutade styrelsen att utse Björn Fjellsäter till ny styrelseordförande.