För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Björn Fjellsäter, Ali Farmandeh, Peter Olofsson, Bo T:son Nyström och Maria Masoomi. Med anledning av andra uppdrag valde Lars Åke Söderlund att avböja omval.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kr per år för styrelseledamöterna och 170 000 kr per år för styrelseordförande. Arvodet innefattar totalt tio stycken styrelsemöten per år, och vid fler styrelsemöten tillkommer ett arvode om 3 000 kr per person och per styrelsemöte.

Lars Åke Andreasson och Grant Thornton Sweden AB omvaldes till Bolagets revisor. Arvode ska utgå enligt löpande räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Enhällighet

Noterades att samtliga beslut var fattade enhälligt.

Konstituerande styrelsemöte

På det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman beslöt styrelsen om att Björn Fjellsäter skulle omväljas till styrelsens ordförande.