I den tidigare kallelsen, under beslutspunkt 7, föreslog styrelsen att bolagsstämman ska besluta att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom Bolaget, benämnt ”LTI 2024”.

Styrelsen presenterar nu de föreslagna teckningsvillkoren som är kopplade till programmet ”LTI 2024”. Dessa villkor återfinns som bilaga till detta pressmeddelande.

Efter noggrann övervägning anser styrelsen att en intjänandeperiod på 2 år är att föredra. Detta beslut grundar sig på Bolagets pågående övergångsfas där nya kompetenser integreras i verksamheten samtidigt som befintliga resurser lämnar. Genom att använda en kortare intjänandeperiod kan Bolaget anpassa sig smidigare till dessa varierande förhållanden.