Styrelsen i THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 12 november 2021, beslutat om en riktad nyemission om högst 6 818 181 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 647 727 kronor. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget maximalt 60 MSEK.

THiS Group har redan påbörjat diskussioner med potentiella investerare och man beräknar att den riktade emissionen är genomförd senast den 30 juni 2022. Potentiella investerare har möjlighet att teckna lägst 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 8,8 kronor per aktie.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 26,6 procent i förhållande till antalet stamaktier i Bolaget och efter den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till maximalt 32 463 158 aktier. Bolagets aktiekapital ökas maximalt med 647 727,20 kronor från 2 436 272,82 kronor till 3 084 000,06 kronor.

Emissionslikviden skall användas till följande:

  • Förberedelse inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm
  • Digitalisering av M&A-plattformen samt tillhörande applikationer
  • Stärka e-handeln och produktsortimentet ytterligare
  • Varumärkesbyggande och licenskostnader
  • Ytterligare internationell etablering
  • Diverse organisatoriska kostnader

– Som ett led i att stärka den redan befintliga verksamheten tar vi nu in ytterligare kapital. THiS Group står inför en expansiv period där vi nu under året även går mot en börsnotering på Nasdaq Stockholm, antingen via en SPAC eller via en direktnotering. Under de senaste åren har vi etablerat ett stort antal affärskontakter över hela världen. Genom emissionen så kommer vi kunna dra nytta av nätverket och snabbt skala upp koncernen och bli en starkare spelare globalt, säger Lucy Dahlgren, VD THiS Group.

Om THiS Less-is-more Group AB
THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar.