Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group”) har idag beslutat att genomföra en publik nyemission. Det finns en stor efterfrågan bland mindre och medelstora företag inom hälsa och livsstil, att bli en del av en större koncern för att lättare nå ut globalt. Genom emissionen kommer THiS Group ha möjlighet att bemöta efterfrågan genom en integrerad affärsplattform för kompetens- och finansiellt kapital.

Lucy Dahlgren, grundare av Bayn Group (nuvarande Humble Group), som hon lämnade 2018, för att starta  THiS Group AB. Tidigare utmanade hon sockerbranschen – nu utmanar hon hela hälsobranschen.

-I drygt tre år har vi byggt bolaget som idag är THiS Group. Under den här tiden har vi etablerat ett flertal viktiga partnerskapsavtal med livsmedels- och IT-företag i Europa och Asien, som blir viktiga pusselbitar för vår internationella expansion. Genom den här emissionen får vi möjlighet att snabbt skala upp verksamheten till att bli en ledande företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil, säger Lucy Dahlgren, vd och medgrundare av THiS Group.

För att möta efterfrågan och kraven på transparens och hållbarhet kommer det krävas innovativa lösningar inom hela produktions- och leveranskedjan. Producenter och leverantörer behöver information om varors ursprung och innehåll för att kunna förmedla informationen på rätt sätt till återförsäljare och konsumenter. Mindre och medelstora företag saknar ofta ekonomisk kapacitet att dra nytta av sina kunskaper på tillväxtmarknader, exempelvis Kina och Sydostasien. Många nordiska bolag saknar förmågan att kommunicera med slutkunder på dessa marknader, vilket gör att de varken kan förklara sina värdeerbjudanden eller anpassa produkter till kundernas behov.

Just nu sker en omställning mot hälsosammare livsmedel och högre krav på hållbar konsumtion. Enligt flera analytiker kommer nya generationer att förändra grunden för FMCG-marknaden. Den internationella e-handel har vuxit kraftigt de senaste åren, och enligt förvaltningsbolaget DKSH förväntas e-handelns tillväxt till stor del bestå av just hälsosamma livsmedel.

För att möta efterfrågan inom hälsoområdet och utveckla affärsplattformen samt fortsätta bygga en stark företagsgrupp, väljer nu THiS Group att genomföra en nyemission med målsättningen att börsnotera företaget under 2022.

Emissionslikviden ska fördelas enligt följande under kommande 12 månader:

  • 25 % till produktutveckling
  • 35 % till marknadsföring/försäljning
  • 20 % till administrativa system/inventarier/rörelsekapital
  • 20 % till juridisk-, organisatorisk-, administrativ och arbetsmässig struktur

Aktuell podcast
Lucy Dahlgren medverkar i Framtidsbolagens podcast, som nyligen släpptes. Den ger en inblick i THiS Groups affärsmodell och förvärv av bolag. Avsnittet släpptes nyligen och finns där poddar finns. Länk till avsnitt finns hos Spotify: 

https://open.spotify.com/episode/46eUh4V25Tp1i3oPLhrPkP?si=d52fa52ff09d4cf5.

Emissionsvillkoren
Inför emissionen uppgår aktiekapitalet till 950 000 SEK fördelat på 10 000 000 stamaktier. Kvotvärdet per aktie uppgår därmed till 0,095 SEK. Maximalt 2 500 000 stamaktier kommer emitteras vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om maximalt 237 500 SEK. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget totalt 20 MSEK. Teckningskursen uppgår till 8 SEK / aktie och teckningsperioden pågår mellan 18 november 2021 – 13 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Tilldelning av aktier sker enligt “Först till kvarn”-principen, således sker teckning utan företräde för befintliga aktieägare. Teckning av aktier sker via bolagets hemsida,

https://thisgroup.se/sv/for-investerare/emission/ med start 18 november.

Emissionen är garanterad till 55 % av befintliga aktieägare. 

Idag, den 18 november, finns ett fullständigt investeringsmemorandum publicerat på bolagets hemsida, www.thisgroup.se.

För mer information
Vid frågor om emissionen, kontakta: ir@thiscoop.org

Vid frågor om THiS Group, kontakta: lucy.dahlgren@thiscoop.org eller inger.soderholm@thiscoop.org

THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra icke-kommunicerbara sjukdomar (NCD, non communicable diseases).