THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) har nyligen mottagit en konkursansökan från Bolagets tidigare VD Ali Farmandeh. Ansökan grundar sig på påståenden om obetalda fordringar till honom och att han anser att Bolaget befinner sig på obestånd. THiS Group har omedelbart agerat och bestridit konkursansökan i sin helhet då den saknar grund. Vidare har man även yrkat på skadestånd för rättegångskostnader. Bolaget befäster att dess ekonomiska grund är stabil och att man inte på något sätt befinner sig på obestånd. Den påstådda obeståndssituationen är helt ogrundad och avfärdas bestämt.

En tvist föreligger angående vissa fordringar som Ali Farmandeh anser sig ha rätt till. THiS Group har aktivt motsatt sig denna ansökan då fordringarna är tvistiga och ännu inte har kunnat fastställas på ett tillfredsställande sätt. Bolaget är fast beslutet att försvara sina rättigheter och intressen i denna tvist.

Ali Farmandehs VD-avtal upphävdes tidigare under vintern, huvudsakligen på grund av att styrelsen förlorade förtroendet för honom. Detta berodde delvis på att det framkommit att han lämnat oriktiga uppgifter om relevanta affärshändelser och delvis på att han underlåtit att lämna viktig information till styrelsen. För närvarande pågår en internutredning om omfattningen och THiS Group förbehåller sig rätten att ställa krav om skadestånd gentemot Ali Farmandeh med anledning av eventuella överträdelser eller avtalsbrott i förhållande till Ali Farmandehs VD-avtal.

  Vi tar dessa påståenden på största allvar och bemöter dem med full transparens och integritet. THiS Group har alltid strävat efter högsta standard när det gäller affärspraxis och följsamhet mot lagar och regler. Vi är fast övertygade om att de nuvarande påståendena saknar grund och kommer att försvara vårt rykte och våra intressen med alla tillgängliga medel. Samtidigt fortsätter vi att fokusera på vår dagliga verksamhet med målet att skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners. Vi är tacksamma för det fortsatta stödet och förtroendet från våra intressenter, säger Marko Rado, VD på THiS Group.