Sammanfattning

  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 20 juni 2023, och tolv (12) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie plus en (1) vederlagsfri teckningsoption (“Unit”). Teckningskursen är 3,5 SEK per Unit.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra THiS Group cirka 10 MSEK.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 20 juni till och med den 4 juli 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen för THiS Group har beslutat att genomföra en företrädesemission inför den kommande marknadsnoteringen för att förstärka balansräkningen och tillföra nödvändigt rörelsekapital. Målet med företrädesemissionen är att etablera en solid ekonomisk grund för bolaget och därigenom möjliggöra en framgångsrik utveckling av bolagets verksamhet, med fokus på att uppnå lönsam tillväxt. Genom att emittera nya aktier och öka bolagets eget kapital kommer det att finnas tillräckliga medel för att stödja bolagets nuvarande och framtida behov samt möjliga investeringar och expansioner.

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande, om en företrädesemission av högst 2 857 143 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller THiS Group en emissionslikvid om cirka 10 MSEK. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 271 428,585 SEK till högst 3 435 530,5 SEK. 

Den som på avstämningsdagen den 20 juni 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid varje (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Unit. Teckningskursen är 3,5 SEK per Unit. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Teckningsperioden löper från och med den 20 juni 2023 till och med den 4 juli 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. 

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 7,9 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission). 

Teckningsoptioner

  1. En teckningsoption ger rätten att teckna en ny aktie Serie B
  2. Teckningskursen (Strike Price) innefattar VWAP (Volume-Weighted Average Price sv. volymviktat medelpris) under perioden 12 februari 2024 till 23 februari 2024, minus 50 %. VWAP räknas fram av aktuell marknadsplats.
  3. De nya aktierna ska tecknas och betalas under perioden 26 februari 2024 till 8 mars 2024.

Övrigt

Ett separat pressmeddelande innehållandes Pitch Deck kommer inom kort att publiceras. För ytterligare information om THiS Group, vänligen besök: www.thisgroup.se.

Teckning av aktier

Vid intresse att teckna aktier, vänligen besök: https://emission.typeform.com/this-group

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ali Farmandeh, VD THiS Group, ali.farmandeh@thiscoop.org