Styrning

THiS Group AB följer svensk lagstiftning (aktiebolagslagen) samt “THiS Corporate Governace Guidelines”.

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. THiS Group utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till THiS Groups styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Instruktion för VD har antagits av styrelsen, som även fastställt sin egen arbetsordning.

 
Intressekonflikter och närståendetransaktioner  

Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med THiS Groups intressen. Styrelsen känner inte till några transaktioner mellan THiS Group och närstående personer eller företag. 

 
Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

Det föreligger inga familjerelationer eller andra närståenderelationer mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som anges under varje person, varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning av konkurs. Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren. 

 
Gå till
 
Styrdokument