Milstolpar – från socker till kommunikation

THiS grundades med syftet att reducera socker i livsmedel. För mycket socker leder till övervikt och fetma, som är kända riskfaktorer för diabetes, högt blodtryck, höga kolesterolnivåer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

image-20210927-093513-8698a3ec

Våren 2018 gick startskottet för det som idag är THiS. Lucy började ut- veckla en modell för att skydda intellektuellt kapital under kapitaliseringsprocessen och en digital portal som säkrar leveranskedjan för hälsoingredienser.

Tillsammans med medgrundarna Björn Fjellsäter och Arvid Karsvall kartlade de marknadsmöjlig- heterna och utvecklade en integrerad affärsmodell genom kommunikationshandel under ledning av professor Leif Edvinsson, en ledande global röst inom intellektuellt kapital. Leif Edvinssons filosofi, att värdera intellektuellt kapital, lade grunden för det som idag är THiS Group.

 

Affärsmodellen – Communication eCommerce

THiS är nu  mer än sockerreducering. Affärsmodellen Communication eCommerce (CeC) är en C2B2C-lösning (Consumer to Business to Consumer) där relationen mellan kund och företag alltid är aktiv. Konsumenten efterfrågar en viss typ av varor på THiS e-handelsportal som företaget kan erbjuda och leverera, varpå kunden i sin tur kan ge åter- koppling tillbaka till företaget inför nya leveranser. THiS Group erbjuder på så sätt varumärkesägare hållbar ekonomi, innovation och samverkan, istället för osund konkurrens med låga eller inga vinstmarginaler.

THiSCOOP® och THiSLIV® utgör tillsammans med CeC ramen för affärerna. Genom THiSCOOP® skapas värde för dem som ansluter sig till alliansen, samtidigt som det i sin tur skapar värde för aktieägarna. Genom THiSLIV® expanderas företagens försäljning genom en smidig kommu- nikations- och marknadsföringskanal samt ett lojalitetsprogram för slutkon- sumenten. Detta bidrar till kontinuerliga köp och ett ökat engagemang, samtidigt som det skapar en större förståelse för slutkundens behov och köpbeteenden hos leverantörerna:

Utmaningen

Större delen av världens befolkning bor numera i länder där övervikt är en vanligare orsak till förkortade livsår än undervikt, och de samlade kostnaderna för övervikt och fetma förväntas inom 5 år vara närmare 600 miljarder USD inklusive sjukvård, lön- och skattebortfall. Fetma och övervikt ökar risken för att drabbas av sjukdomar som t.ex. typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan 1980-talet har antalet personer med fetma tredubblats och idag har över en miljon svenskar fetma. Dessutom, under 2019 publicerade Statista en prognos som indikerar att 206 miljoner barn kommer vara överviktiga år 2025 och 254 miljoner under 2030.

Därför är det inte förvånande att miljontals konsumenter världen över letar efter hälsosammare alternativ. Men de gör det utan kunskap från experter på hälsa och välmående, och utan hjälp av de e-handelssystem som finns att tillgå. Detta samtidigt som de blir bombarderade av ytlig reklam och vilseledande information. Det vill säga:

  • Konsumenter på tillväxtmarknader saknar tillgänglig information om importvaror, men har ett överflöd av oklar eller falsk reklam.
  • Leverantörer saknar färdiga system för effektiv internationell distribution och försäljning av nya hälsoprodukter, -tjänster och information.
  • Utan tillförlitlig information och kundsupport, kommer konsumenterna ha låg tilltro för nya (och relativt dyra) hälsoprodukter, med oklar eller okänd fördel över redan etablerade märken.

 

Samtidigt har innovativa producenter och företag ofta minimal kontakt med de faktiska slutkunderna (köpare, konsumenter) på exportmarknaderna. De är i praktiken beroende av mindre initierade tredje parter, utan fokus på eller intresse av hälsa och livsstil, för att kunna leverera avancerade produkter, tjänster och information till marknaden. Det vill säga, även hälsoentrepenörer och -företag med hög innovationsförmåga saknar: 

  • Resurser och kunskaper om att värdera och säkra intellektuella tillgångar på exportmarknaderna.
  • Finanser för att införskaffa egna system och nätverk för export/import logistik, administration, certifiering, marknadsföring, m.m.
  • Verktyg för att kontrollera och följa expansionen utomlands, utan att förlora kontrollen när finansiellt kapital och partners behövs.

 

Lösningen – en samlad affärsrörelse med THiS Group 

Forskning  visar att kroniska sjukdomar kan förebyggas genom systematiska interventioner, men både konsumenter och företagare saknar effektiva kanaler och plattformar som kan hjälpa dem att kommunicera med varandra.

THiS Group erbjuder små och medelstora varumärkesägare och entreprenörer inriktade på hälsoprodukter, hälsosam livsstil och välbefinnande ett integrerat affärsekosystem för kompetens- och finansiellt kapital. Ett system som hjälper till att marknadsföra, kommunicera och distribuera varumärken på en växande och lönsam global hälsomarknad. 

För att säkra, utveckla och implementera detta ekosystem erbjuds företagens ägare/entreprenörer att gå in med sina balansräkningar i ett gemensamt holdingbolag. På så sätt kan företagen fortsätta fokusera på sina egna verksamheter samtidigt som de blir delägare i en ny och kraftfull global satsning och affärsrörelse med tillgång till finansiering från investerare, banker och andra finansiärer.

 

Marknadsstrategi

Det finns ett flertal små- och medelstora producenter av nya hälsosamma produkter, vilka skulle kunna möta den stora och växande efterfrågan i exempelvis Europa och Asien. Företagens stora utmaning är inte brist på engagemang och kunskap utan att finansiera och nå ut till köpare och konsumenter. THiS Group riktar sig till dessa företag och deras presumtiva kunder.

Det finns ett fåtal aktörer idag som arbetar på ett liknande sätt som THiS Group gällande tjänster och kanaler för exporterande företag. Amazon, till exempel, hjälper likt THiSLIV® mindre företag att nå ut och distribuera sina produkter internationellt. Men Amazons fokus ligger inte på hälso- samma produkter och användbar information. 

THiS fokuserar på att stödja försäljning av innovativa hälsoprodukter. THiSLIV® byggs upp för att det ska vara enkelt för konsumenten att veta vad produkterna innehåller och hur de bör användas. Därmed ökar konsumenternas lojalitet och betalningsvilja, med motsvarande bättre marginaler för leverantörerna. Genom THiS COOP och THiS LIV levererar THiS Group såväl information som utbildning i kombination med konkreta produkter och tjänster. THiS Group finansierar och stödjer både ”häl-soprodukter med information” och ”hälsoinformation med produkter”.

 

 

 

Marknadspotential

Just nu sker en omställning mot hälsosammare livsmedel och högre krav på hållbar konsumtion. Enligt flera analytiker kommer nya generationer, “Millennials” och “Generation Z”, att förändra grunden för FMCG-marknaden (fast moving consumer goods).

Inte minst har internationell e-handel vuxit kraftigt de senaste åren, och enligt förvaltningsbolaget DKSH förväntas e-handelns tillväxt till stor del bestå av just hälsosamma livsmedel. Inom de närmaste åren förväntas upp mot en miljard nya konsumenter spendera mellan 10–100 USD om dagen på dessa produkter. Asien är en marknad som växer snabbt inom området och har sedan ett antal år passerat västvärlden som den största konsumentmarknaden. 

Den globala FMCG-marknaden beräknas uppgå till ca 15 362 miljarder dollar år 2025, vilket skulle innebära en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på 5,4 % sedan 2018. Asien/Stillahavsregionen med Kina, Japan, Indien, Sydkorea och Australien i framkant beräknas uppnå en årlig genomsnitt- lig tillväxttakt om ca 8 %. Inom hälso- och välbefinnande marknaden förväntas naturlig hälsokost växa med 5,3 % kommande år. Samtidigt kommer “free from”-produkter (sockerfri, glu- tenfri, laktosfri etc.) nå en värdering om ca 228 miljarder dollar till 2024, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 9,5 %. Kina för- väntas växa inom hälso- och välbefinnandeprodukter med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7,5 % fram till år 2027 och då nå ett marknadsvärde om ca 187 miljarder dollar.

För att möta efterfrågan och kraven på transparens och hållbarhet kommer det krävas innovativa lösningar inom hela produktions- och leverans- kedjan. Producenter och leverantörer behöver ha pålitlig information om varors ursprung och innehåll och kunna förmedla denna information på ett användbart och attraktivt sätt till återförsäljaren och konsumenter. Små och medelstora varumärkesägare saknar dock ofta ekonomisk kapacitet för att dra nytta av sina kunskaper på tillväxt- marknader som Kina och Sydostasien.